ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. สื่อสาร สร้างความตระหนักรู้ และสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมกับประชาคมคณะสังคมศาสตร์
3. ใช้ทรัพยากรและพลังงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. ลดปริมาณขยะและจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากทุกกระบวนการ
5. สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและป้องกันอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน
6. ส่งเสริมให้มีการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
7. ทบทวนและปรับปรุงแผนการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

นโยบายและภารกิจผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์
คณะสังคมศาสตร์ มีความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ทันต่อความเปลี่ยนแปลง สามารถบูรณาการองค์ความรู้ รับใช้สังคมกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์

ปฏิทินกิจกรรมคณะสังคมศาสตร์