คณะผู้บริหาร คณะสังคมศาสตร์

คณบดี

รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์

รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ poom@swu.ac.th

ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์

รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์

รศ.ผจงศักดิ์ หมวดสง

รศ.ผจงศักดิ์ หมวดสง

รองคณบดี

ผศ.ดร.สถาพร  มนต์ประภัสสร

ผศ.ดร.สถาพร มนต์ประภัสสร

รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล sathaporn@swu.ac.th
ผศ.ดร.ธันนิกานต์  สูญสิ้นภัย

ผศ.ดร.ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ tannikarn@hotmail.com
รศ.ดร.ศิริพร  ดาบเพชร

รศ.ดร.ศิริพร ดาบเพชร

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร sdabphet@g.swu.ac.th
ผศ.ดร.ประภาภรณ์  โรจน์ศิริรัตน์

ผศ.ดร.ประภาภรณ์ โรจน์ศิริรัตน์

รองคณบดีฝ่ายแผน และยุทธศาสตร์เพื่อสังคม rojsiriruch18@gmail.com

หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร.ชมชนก อรุณปลอด

ผศ.ดร.ชมชนก อรุณปลอด

หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ chomchanok@g.swu.ac.th
รศ.ดร.หทัยรัตน์  มาประณีต

รศ.ดร.หทัยรัตน์ มาประณีต

หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา hathairat@g.swu.ac.th
ผศ.ดร.ณัฐพร  ไทยจงรักษ์

ผศ.ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์

หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ mui_mig@yahoo.com
ผศ.ดร.ปรีชญาณ์ นักฟ้อน

ผศ.ดร.ปรีชญาณ์ นักฟ้อน

หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ bppreechaya@outlook.com

ผู้ช่วยคณบดี

อ.ดร.ธีรเวทย์  ลิมโกมลวิลาศ

อ.ดร.ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาศ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต teerawate@gmail.com
ผศ.ดร.อัญชลี ศรีกลชาญ

ผศ.ดร.อัญชลี ศรีกลชาญ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย srikolchan@gmail.com
อ.ดร.อชิระ อุตมาน

อ.ดร.อชิระ อุตมาน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการชุมชนและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม eak_soc@hotmail.com
รศ.ดร.จุลศักดิ์ ชาญณรงค์

รศ.ดร.จุลศักดิ์ ชาญณรงค์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ brakmae@yahoo.com
อ.ดร.พรพรรณ โปร่งจิตร

อ.ดร.พรพรรณ โปร่งจิตร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและอาณาบริเวณศึกษา pornpanpr@hotmail.com
ผศ.ดร.ปกรณ์ เมฆแสงสวย

ผศ.ดร.ปกรณ์ เมฆแสงสวย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัลและสารสนเทศ pakornm@g.swu.ac.th
น.ส.นนทพร มีศิริ

น.ส.นนทพร มีศิริ

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี nonthaporn@g.swu.ac.th

โครงสร้างการบริหาร คณะสังคมศาสตร์

โครงสร้างการบริหาร