การจัดการความรู้คณะสังคมศาสตร์

การจัดการความรู้คณะสังคมศาสตร์

การจัดการความรู้คณะสังคมศาสตร์

การจัดการความรู้คณะสังคมศาสตร์

visibility 2,684

หัวเรื่อง
KM-โครงการบริการชุมชนเพื่อสังคมร่วมกับเครือข่าย
KMโครงการสัมมนาอาจารย์คณะสังคมศาสตร์
โครงการการจัดการความรู้การใช้จ่ายงบประมาณ

รายงาน ผลโครงการและ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม Table Manners
รายงาน ผลโครงการและ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการภาคสนาม การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการ Game-Based Learning
ขั้นตอนการดำเนินการส่งเอกสารใบคำร้อง ภายในคณะสังคมศาสตร์

ขั้นตอนการดำเนินการส่งเอกสารใบคำร้อง ภายในคณะสังคมศาสตร์

ขั่นตอนการขอบันทึกรหัสกิจกรรม

ขั่นตอนการขอบันทึกรหัสกิจกรรม

ขั้นตอนการทำงานโครงการบริการชุมชน

ขั้นตอนการทำงานโครงการบริการชุมชน