การจัดการความรู้คณะสังคมศาสตร์

การจัดการความรู้คณะสังคมศาสตร์

การจัดการความรู้คณะสังคมศาสตร์

การจัดการความรู้คณะสังคมศาสตร์

visibility 271

หัวเรื่อง
KM-โครงการบริการชุมชนเพื่อสังคมร่วมกับเครือข่าย
KMโครงการสัมมนาอาจารย์คณะสังคมศาสตร์
โครงการการจัดการความรู้การใช้จ่ายงบประมาณ

รายงาน ผลโครงการและ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม Table Manners
รายงาน ผลโครงการและ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการภาคสนาม การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการ Game-Based Learning

การบูรณาการกับเครือข่ายภายในและภายนอก

ผลงานเผยแพร่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ผลงานเผยแพร่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์มการจัดการความรู้คณะสังคมศาสตร์

แบบฟอร์มการจัดการความรู้คณะสังคมศาสตร์