ผลงานเผยแพร่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ผลงานเผยแพร่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ผลงานเผยแพร่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ผลงานเผยแพร่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

visibility 1,289

 

ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย วันที่ เผยแพร่บทความ
1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของหน่วยงานภาครัฐในการสร้างการยอมรับจากประชาชนเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชนดินแดง อุรัสยา มีมะแม 18 ก.ค. 2566
2 การศึกษาบทบาทของภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม
กันนิกา นาขันดี 18 ก.ค. 2566
3 การศึกษาความสําเร็จของ SMEs ในการเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ มัทรียา ถาวรวงศ์สกุล 18 ก.ค. 2566
4 ภาวะผู้นำเพื่อส่งเสริมทางด้านความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานของข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข ธัญชนก ใหม่รัตนไชยชาญ 25 พ.ค. 2566
5 การศึกษาความเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยววัยรุ่นจิตอาสา กรณีศึกษามูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง ปวีณสิริ คงอินทร 25 พ.ค. 2566
6 แนวทางการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากสินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ราคาต่ำที่นำเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ รุ่งโรจน์ อุปรัตน์ 18 พ.ค. 2566
7 การผลักดันความต้องการของตัวแสดงภายในเครือข่ายนโยบาย ในกระบวนการกำหนดแผนการเปิดประเทศ ภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ธัชญาณี รจนา 18 พ.ค. 2566
8 การศึกษาคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ภาคการเกษตร ปัทมา ซาตะนัย 18 พ.ค. 2566
9 แนวทางการจัดการทางเท้าสาธารณะที่เหมาะสม สำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานคร สุรวุฒิ วุฒิภัทราภิวัฒน์ 16 พ.ค. 2566
10 การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับมายาคติทางการเมืองไทยในปัจจุบัน ธนภัทร เสริฐศรี 10 พ.ค. 2566
11 การศึกษาผลกระทบทางจิตใจและการปรับตัวของบุตรที่เกิดจากการหย่าร้างของครอบครัว น้ำทิพย์ เกตุกาญจน์พาณิชย์ 24 เม.ย. 2566
12 การศึกษาการเกณฑ์ทหารในประเทศไทย : กรณีศึกษาสาวประเภทสอง วรรณกร ทองกิ่ง 11 เม.ย. 2566
13 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าไหมแพรวา ตำบลโพน อำเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ มนตรี ลือชา 30 มี.ค. 2566
14 พลวัตทางความคิดเชิงอุดมการณ์ทางการเมืองไทยหลังการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562: มุมมองคนรุ่นใหม่กับการลดความขัดแย้งทางการเมือง นรวิชญ์ นิธิปัญญา 25 มี.ค. 2566
15 ออนไลน์สู่ออนไซต์ : การแสดงออกและปฏิบัติการของแอคเคาท์ทวิตเตอร์แฟนคลับวง NCT กับประเด็นทางสังคม ซารีนา เกตสมัน 25 มี.ค. 2566
16 ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อสภาวะการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่ พิมพา เหมนรากร 23 มี.ค. 2566
17 การถอดบทเรียนความสำเร็จของกระบวนการจัดการขยะมูลฝอย ภิชญาดา พิชญะวรโชติ 2565
18 สมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์ยาเสพติด นิติศาสตร์ ผ่องพันธุ์ 2565
19 อุปสรรคการเข้าถึงการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของกลุ่มชาติพันธุ์ดาราอั้ง สุกัญญา จันทร์ทิพย์ 2565
20 การศึกษาการจัดการความเครียดในการทำงานของบุคลากรในบริษัทส่งออกแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร ธรรญชนก ชัยภูมิ 2565
21 การศึกษามาตรการการป้องกันและคุ้มครองการกลั่นแกล้งรังแกในสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ธนัชชา วงษ์ทองคา 2565
22 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการก่อหนี้ กรณีศึกษาของกลุ่มพนักงานวัยเริ่มทำงานของบริษัทเอกชน มาริสา สกุลวัฒนา 2565
23 การจัดระเบียบทางสังคมของสถานศึกษาในช่วงการเกิดโรคระบาดใหม่โควิด 19 : กรณีศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ภัทรานิษฐ์ บัวบาง 2565
24 การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายการจัดการเกมออนไลน์ระหว่างประเทศจีน เกาหลีใต้และญี่ปุ่น อัมพรรัตน์ ชูศรี 2564
25 การวิเคราะห์เครือข่ายนโยบายในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร แพรพลอย วัฒนะโชติ 2564
26 การบริหารงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จิดาภา เผ่าหฤหรรษ์ 2564
27 การประเมินการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัล รพิมพิตฌา ศรวัตร์ 2564
28 แนวทางการจัดการศึกษาบุตรแรงงานข้ามชาติ โดยองค์กรพัฒนาเอกชนที่เหมาะสม จังหวัดสมุทรสาคร กนิษฐนันท์ ทรัพย์ศฤงฆรา 2564
29 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการเข้าร่วมโครงการระบบภาษี พรลภัส สถานพงษ์ 2564
30 การศึกษาปัญหาในการดำเนินงานตามแนวทางการเฝ้าระวัง พจนิชา แก้วพิจิตร 2564
31 การนำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ วิชาดา วงศ์จำรูญ 2564
32 แนวทางการดำเนินงานจัดการขยะอันตรายของสำนักงานเขตคลองสาน สถาพร สิงหะ 2563
33 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงทางนโยบายในเครือข่ายคณะทำงาน กาญจนาพร สายกองคำ 2563
34 การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาต่อแรงงานธุรกิจบริการ ณฐพร วรรณชิต 2563
35    

ขั้นตอนการดำเนินการยื่นเอกสาร บว. ต่างๆ ภายในคณะสังคมศาสตร์

การจัดการความรู้คณะสังคมศาสตร์

การจัดการความรู้คณะสังคมศาสตร์

จดหมายข่าว

จดหมายข่าว