ผลงานเผยแพร่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ผลงานเผยแพร่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ผลงานเผยแพร่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ผลงานเผยแพร่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

visibility 365
หัวเรื่อง

พลวัตทางความคิดเชิงอุดมการณ์ทางการเมืองไทยหลังการเลือกตั้ง .. 2562: มุมมองคนรุ่นใหม่กับการลดความขัดแย้งทางการเมือง

ออนไลน์สู่ออนไซต์ : การแสดงออกและปฏิบัติการของแอคเคาท์ทวิตเตอร์แฟนคลับวง NCT กับประเด็นทางสังคม

ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อสภาวะการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่
การถอดบทเรียนความสำเร็จของกระบวนการจัดการขยะมูลฝอย
สมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์ยาเสพติด
อุปสรรคการเข้าถึงการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของกลุ่มชาติพันธุ์ดาราอั้ง
การศึกษาการจัดการความเครียดในการทำงานของบุคลากรในบริษัทส่งออกแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร
การศึกษามาตรการการป้องกันและคุ้มครองการกลั่นแกล้งรังแกในสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการก่อหนี้ กรณีศึกษาของกลุ่มพนักงานวัยเริ่มทำงานของบริษัทเอกชน
การจัดระเบียบทางสังคมของสถานศึกษาในช่วงการเกิดโรคระบาดใหม่โควิด 19 : กรณีศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายการจัดการเกมออนไลน์ระหว่างประเทศจีน เกาหลีใต้และญี่ปุ่น
การวิเคราะห์เครือข่ายนโยบายในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร
การบริหารงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
การประเมินการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัล
แนวทางการจัดการศึกษาบุตรแรงงานข้ามชาติ โดยองค์กรพัฒนาเอกชนที่เหมาะสม จังหวัดสมุทรสาคร
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการเข้าร่วมโครงการระบบภาษี
การศึกษาปัญหาในการดำเนินงานตามแนวทางการเฝ้าระวัง
การนำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
แนวทางการดำเนินงานจัดการขยะอันตรายของสำนักงานเขตคลองสาน
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงทางนโยบายในเครือข่ายคณะทำงาน
การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาต่อแรงงานธุรกิจบริการ
สรุปผลงานเผยแพร่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

สรุปผลงานเผยแพร่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

เทคนิคและการเผยแพร่บทความวิจัย

เทคนิคและการเผยแพร่บทความวิจัย

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ (นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา)

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ (นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา)