ผลงานเผยแพร่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ผลงานเผยแพร่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ผลงานเผยแพร่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ผลงานเผยแพร่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

visibility 3,019

 

ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย วันที่ เผยแพร่บทความ
1 การศึกษามุมมองของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส วรกานต์ ล้อมพงษ์ 21 ธ.ค.2566
2 การประเมินการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบบัญชีของวิสาหกิจชุมชน นลพรรณ ท่าทราย 15 ธ.ค.2566
3 การประเมินผลนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา กรณีศึกษา พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ลัดดาวัลย์ เพชรรัตน์ 8 ธ.ค.2566
4 มุมมองต่อหลักเกณฑ์การตรวจพิจารณาภาพยนตร์ภายใต้พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 สิทธิเมธ ตัณฑวิบูลย์วงศ์ 1 ธ.ค.2566
5 ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาวะทางกายของกำลังพล สังกัดกองบัญชาการ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สุพรียา รังสิพราหมณกุล 16 พ.ย.2566
6 การนําระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (NSW) มาใช้ในการออกใบอนุญาต สําหรับการนําเข้า การส่งออก การนําผ่าน และโลจิสติกส์ ของกรมศุลกากร พัฒนพงศ์ วิทรายคํา 3 ต.ค.2566
7 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของหน่วยงานภาครัฐในการสร้างการยอมรับจากประชาชนเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชนดินแดง อุรัสยา มีมะแม 18 ก.ค. 2566
8 การศึกษาบทบาทของภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนเกาะช้างวิทยาค
กันนิกา นาขันดี 18 ก.ค. 2566
9 การศึกษาความสําเร็จของ SMEs ในการเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ มัทรียา ถาวรวงศ์สกุล 18 ก.ค. 2566
10 ภาวะผู้นำเพื่อส่งเสริมทางด้านความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานของข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข ธัญชนก ใหม่รัตนไชยชาญ 25 พ.ค. 2566
11 การศึกษาความเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยววัยรุ่นจิตอาสา กรณีศึกษามูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง ปวีณสิริ คงอินทร 25 พ.ค. 2566
12 แนวทางการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากสินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ราคาต่ำที่นำเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ รุ่งโรจน์ อุปรัตน์ 18 พ.ค. 2566
13 การผลักดันความต้องการของตัวแสดงภายในเครือข่ายนโยบาย ในกระบวนการกำหนดแผนการเปิดประเทศ ภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ธัชญาณี รจนา 18 พ.ค. 2566
14 การศึกษาคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ภาคการเกษตร ปัทมา ซาตะนัย 18 พ.ค. 2566
15 แนวทางการจัดการทางเท้าสาธารณะที่เหมาะสม สำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานคร สุรวุฒิ วุฒิภัทราภิวัฒน์ 16 พ.ค. 2566
16 การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับมายาคติทางการเมืองไทยในปัจจุบัน ธนภัทร เสริฐศรี 10 พ.ค. 2566
17 การศึกษาผลกระทบทางจิตใจและการปรับตัวของบุตรที่เกิดจากการหย่าร้างของครอบครัว น้ำทิพย์ เกตุกาญจน์พาณิชย์ 24 เม.ย. 2566
18 การศึกษาการเกณฑ์ทหารในประเทศไทย : กรณีศึกษาสาวประเภทสอง วรรณกร ทองกิ่ง 11 เม.ย. 2566
19 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าไหมแพรวา ตำบลโพน อำเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ มนตรี ลือชา 30 มี.ค. 2566
20 พลวัตทางความคิดเชิงอุดมการณ์ทางการเมืองไทยหลังการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562: มุมมองคนรุ่นใหม่กับการลดความขัดแย้งทางการเมือง นรวิชญ์ นิธิปัญญา 25 มี.ค. 2566
21 ออนไลน์สู่ออนไซต์ : การแสดงออกและปฏิบัติการของแอคเคาท์ทวิตเตอร์แฟนคลับวง NCT กับประเด็นทางสังคม ซารีนา เกตสมัน 25 มี.ค. 2566
22 ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อสภาวะการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่ พิมพา เหมนรากร 23 มี.ค. 2566
23 การถอดบทเรียนความสำเร็จของกระบวนการจัดการขยะมูลฝอย ภิชญาดา พิชญะวรโชติ 2565
24 สมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์ยาเสพติด นิติศาสตร์ ผ่องพันธุ์ 2565
25 อุปสรรคการเข้าถึงการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของกลุ่มชาติพันธุ์ดาราอั้ง สุกัญญา จันทร์ทิพย์ 2565
26 การศึกษาการจัดการความเครียดในการทำงานของบุคลากรในบริษัทส่งออกแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร ธรรญชนก ชัยภูมิ 2565
27 การศึกษามาตรการการป้องกันและคุ้มครองการกลั่นแกล้งรังแกในสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ธนัชชา วงษ์ทองคา 2565
28 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการก่อหนี้ กรณีศึกษาของกลุ่มพนักงานวัยเริ่มทำงานของบริษัทเอกชน มาริสา สกุลวัฒนา 2565
29 การจัดระเบียบทางสังคมของสถานศึกษาในช่วงการเกิดโรคระบาดใหม่โควิด 19 : กรณีศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ภัทรานิษฐ์ บัวบาง 2565
30 การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายการจัดการเกมออนไลน์ระหว่างประเทศจีน เกาหลีใต้และญี่ปุ่น อัมพรรัตน์ ชูศรี 2564
31 การวิเคราะห์เครือข่ายนโยบายในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร แพรพลอย วัฒนะโชติ 2564
32 การบริหารงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จิดาภา เผ่าหฤหรรษ์ 2564
33 การประเมินการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัล รพิมพิตฌา ศรวัตร์ 2564
34 แนวทางการจัดการศึกษาบุตรแรงงานข้ามชาติ โดยองค์กรพัฒนาเอกชนที่เหมาะสม จังหวัดสมุทรสาคร กนิษฐนันท์ ทรัพย์ศฤงฆรา 2564
35 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการเข้าร่วมโครงการระบบภาษี พรลภัส สถานพงษ์ 2564
36 การศึกษาปัญหาในการดำเนินงานตามแนวทางการเฝ้าระวัง พจนิชา แก้วพิจิตร 2564
37 การนำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ วิชาดา วงศ์จำรูญ 2564
38 แนวทางการดำเนินงานจัดการขยะอันตรายของสำนักงานเขตคลองสาน สถาพร สิงหะ 2563
39 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงทางนโยบายในเครือข่ายคณะทำงาน กาญจนาพร สายกองคำ 2563
40 การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาต่อแรงงานธุรกิจบริการ ณฐพร วรรณชิต 2563
การจัดการความรู้คณะสังคมศาสตร์

การจัดการความรู้คณะสังคมศาสตร์

แบบฟอร์มการจัดการความรู้คณะสังคมศาสตร์

แบบฟอร์มการจัดการความรู้คณะสังคมศาสตร์

ขั้นตอนการดำเนินการยื่นเอกสาร บว. ต่างๆ ภายในคณะสังคมศาสตร์