แบบฟอร์มส่วนทรัพยากรบุคคล

แบบฟอร์มส่วนทรัพยากรบุคคล

แบบฟอร์มส่วนทรัพยากรบุคคล

แบบฟอร์มส่วนทรัพยากรบุคคล

visibility 4,366

 

แบบฟอร์มการลา

รายการ
แบบขออนุญาตลากิจส่วนตัวและลาพักผ่อนประจำปีไปต่างประเทศ
แบบขออนุญาตลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

 

แบบฟอร์มการขออนุมัติไปปฏิบัติงาน 

รายการ

แบบขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ
แบบขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
แบบขออนุมัติเดินทางปฏิบัติงานต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ / นำเสนอผลงานวิชาการ (HRD-SWU-01)
ตัวอย่างการขออนุมัติเดินทางปฏิบัติงานต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ / นำเสนอผลงานวิชาการ
แนวปฏิบัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการการในประเทศ / ต่างประเทศ และลากิจส่วนตัวและลาพักผ่อนประจำปีไปต่างประเทศ

 

แบบฟอร์มการสมัคร สัญญาจ้าง และลาออก

รายการ

แบบใบสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
แบบสัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แบบขอลาออกจากมหาวิทยาลัย

 

แบบฟอร์มการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย หรือวิชาการอื่นๆ สัญญาทุน และปรับวุฒิ

รายการ

แบบขอลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัยหรือวิชาการอื่นๆ (HRD-SWU-02)
แบบโครงการหรือแนวการศึกษา ฝึกอบรม และเหตุผลความจำเป็น (พนักงานมหาวิทยาลัย) (HRD-SWU-02_01)
แบบโครงการหรือแนวการศึกษา หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (ข้าราชการ) (HRD-SWU-02_03)
แบบขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน (HRD-SWU-05)
แบบรายงานความก้าวหน้าการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอื่น ๆ (HRD-SWU-06)
แบบรายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุมทางวิชาการ / นำเสนอผลงานทางวิชาการ ปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอื่น ๆ (HRD-SWU-07)
แบบขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของข้าราชการ
แบบขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฎิบัตการวิจัย ณ ต่างประเทศ
แบบสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ
แบบสัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปพัฒนา
ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปพัฒนา
แบบสัญญาการรับทุนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตัวอย่างสัญญาการรับทุนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แบบขออนุมัติลา และสัญญาการลาศึกษา / ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
แบบขอปรับวุฒิการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

 

แบบฟอร์มข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติงาน

รายการ

แบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการ 

 

แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง

รายการ

แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน/หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน (โครงการของธนาคารกรุงไทย)
แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน (โครงการของธนาคารอาคารสงเคราะห์)

 

แบบฟอร์มเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

รายการ

แบบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวบุคลากร (Smart Card)
แบบใบเบิกสวัสดิการ - ค่าสร้างเสริมสุขภาพ
แบบขอใช้ห้องพักสวัสดิการประสานมิตร
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
แบบเสนอขอพระราชทานและรับรองคุณสมบัติบุคคล (คส.2)

 

แบบฟอร์มการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

รายการ

แบบแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบประเมินผู้มีความรู้ความสามารถของผู้แสดงเจตนาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
รายงาน ประจำปี 2566

รายงาน ประจำปี 2566

รายงานประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานประจำปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร