Topic-icon สุดยอด งานวิจัย มศว ขายได้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่เชิงพาณิชย์

2 years 10 months ago #45 by ss_admin

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และ บริษัท ไบโอแอดแวนเทค จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยี งานวิจัยของ ผศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ อาจารย์ประจำสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และคณะ รวม 2 สัญญา ได้แก่ สัญญาการผลิต “ชุดตรวจ LAMP-Dipstick” สำหรับตรวจเชื้อวัณโรคชนิด ไมโครแบคทีเรียทูเบอร์คูโลซิส (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และสัญญาการผลิต กรรมวิธีการตรวจสอบเบสกลายพันธุ์ของเชื้อวัณโรคดื้อต่อยาไอโซไนอะซิด บนยีน ไอเอ็นเอชเอ ด้วยแถบสี และการตรวจสอบเบสกลายพันธุ์ของเชื้อวัณโรคดื้อยาต่อยาไรแฟมพิซินด้วยแถบสี (เก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่ง บ. ไบโอแอดแวนเทค จำกัด เป็นผู้รับอนุญาตทั้ง 2 สัญญา ภายในงาน มศว วิจัย ครั้งที่ 9 ที่ผ่านมา

โดยงานวิจัยของ ดร.ธงชัย เรื่อง ชุดตรวจโรควัณโรคและวัณโรคดื้อยา เรื่องนี้เคยได้รับรางวัลระดับชาติและรางวัลนักประดิษฐ์ อีกทั้งได้เคยนำเสนอในการสัมมนาโครงการ Talent mobility เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็ง R&D ให้กับผู้ประกอบการในคลัสเตอร์ด้านอาหาร เกษตร ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม เพื่อขับเคลื่อนวิจัยสู่อุตสาหกรรม เพื่อลดป่วย ลดตาย ลดขาดยาและป้องกันเชื้อดื้อยา จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวยกย่องงานวิจัยที่นำไปใช้ได้จริงนี้ภายในการเยี่ยมชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ฝีมือคนไทยที่นำไปสู่การใช้งานจริง เนื่องในวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณด้านหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าเป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ซึ่งเป็นผลงานของนักประดิษฐ์ไทยที่ได้มีการนำไปใช้งานจริงจนประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะ “ชุดตรวจโรควัณโรค และวัณโรคดื้อยา” โดย ผศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวมาจัดแสดงเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานสิ่งประดิษฐ์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งของนักประดิษฐ์ไทยและนักประดิษฐ์ต่างประเทศกว่า 17 ประเทศ ซึ่งได้แสดงผลงานประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม เศรษฐกิจและประเทศ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด “Life & Learn” เพื่อสื่อความหมายถึงผลงานประดิษฐ์คิดค้น นำสู่การเรียนรู้ และพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาเเละวิจัย สนับสนุนโครงการวิจัย ชุดตรวจโรคเเละวัณโรคดื้อยา TB&MDR-TB test kits เข้าร่วมจัดแสดง ณ บูธโครงการ Talent Mobility ระยะที่ 2 เพื่อเสริมสร้างความเข้มเเข็ง R&D ให้กับผู้ประกอบการ ในคลัสเตอร์อาหาร เกษตร เเละผลิตภัณฑ์สุขภาพเเละความงาม วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงเเรมวินเซอร์ สวีทส์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

ผศ.ดร.ธงชัย เผยว่า “ชุดตรวจวัณโรคและวัณโรคดื้อยา TB & MDR-TB test kit รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 รางวัลระดับดีมาก ชุดตรวจวัณโรคและวัณโรคดื้อยา ใช้ระยะเวลาตรวจจับสารพันธุกรรมของเชื้อรวมถึงเชื้อดื้อยาได้ภายใน 1 ชั่วโมง ทำให้รู้ผลเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ชุดตรวจนี้มีบทบาทสำคัญในการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่และผู้ที่เริ่มการรักษาได้ถูกต้อและให้ผลได้เร็วที่สุดเพื่อตัดวงจรโรคและการพัฒนาไปสู่เชื้อกลายพันธุ์เป็นเชื้อที่ดื้อต่อยา รวมถึงการลดขั้นตอนและต้นทุนการตรวจ การแปลผล ผลบวก จะปรากฏเส้นทดสอบสีชมพู บริเวณแถบทดสอบ (T) และแถบควบคุม (C) แสดงว่าในตัวอย่างพบการติดเชื้อ แต่ถ้าผลลบ จะปรากฏเส้นทดสอบสีชมพู เฉพาะแถบควบคุม (C) เท่านั้น แสดงว่าใช้ตรวจวิเคราะห์พันธุกรรมของเชื้อวัณโรคที่มีความไวถึง 98.92% รวมถึงวัณโรคดื้อยา มีความไว 95% ด้วยการออกแบบไพรเมอร์ที่สามารถตรวจจับเบสของรหัสพันธุกรรมเปลี่ยนแปลงไปเพียง 1 เบสได้ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานประดิษฐ์ ของคณะทีมวิจัย ประกอบด้วย 1. ผศ.ดร. ธงชัย แก้วพินิจ (หัวหน้าผู้ประดิษฐ์) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2. รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล (รักษาการแทนอธิการบดี มศว)คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3. รศ.ดร.โกสุม จันทร์ศิริ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4. นายจัตุรงค์ ขำดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช 5. นายสมศักดิ์ เหรียญทอง สำนักวัณโรค กรมควบคุม กระทรวงสาธารณะสุข”

ที่มา :

http://ccapp.swu.ac.th/pr_news/detail.asp?pr_id=898

Please Log in to join the conversation.

Time to create page: 0.247 seconds
Powered by Kunena Forum

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214