Topic-icon แจ้งข่าวการย้ายเว็บไซต์ฝ่ายวิจัย

2 years 1 month ago #55 by asocswu

ด้วยความจำเป็นบางประการในด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาเพิ่มมากขึ้น ทำให้ฝ่ายวิจัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงจำเป็นต้องทำการย้ายข้อมูลจากเว็บไซต์ป่ายวิจัย เดิม swusocresearch.com/ มาอยู่ภายใต้เว็บไซต์คณะสังคมศาสตร์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2560 จึงขอแจ้งให้ทราบในเบื้องต้นครับ

หมายเหตุ เว็บไซต์ฝ่ายวิจัยเดิม ยังใช้ได้ปกติ จนกว่าจะมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลง

Please Log in to join the conversation.

Time to create page: 0.177 seconds
Powered by Kunena Forum

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214