Topic-icon แนวทางการปฏิบัติ การดำเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

1 year 4 months ago #73 by asocswu

ตามหนังสือ ศธ 6922 (3)/143 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 จากสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่งสำเนาประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง "แนวทางการปฏิบัติ การดำเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ " จากคณะกรรมการจริยธรรมสำหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทำในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560

research.swu.ac.th/downloads/0016.pdf

Please Log in to join the conversation.

Time to create page: 0.234 seconds
Powered by Kunena Forum