Soc Building

คณะสังคมศาสตร์มอบสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559

คณะสังคมศาสตร์มอบสิ่งของร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ในวันที่ 8 มกราคม 2559 ณ ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต เดินทางไปมอบสิ่งของร่วมกัน ทั้งนี้ ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน จะจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ในวันที่ 9 มกราคม 2559

 

 

Read more ...

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานวันปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่น 16

วันที่ 7 มกราคม 2559  โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กำหนดจัดพิธีปฐมนิเทศนิสิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สำหรับผู้บริหาร) สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการ รุ่นที่ 16 ในการนี้ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ได้รับเกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และแนะนำคณะสังคมศาสตร์แก่นิสิตโครงการพิเศษดังกล่าว ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  หลักศิลา ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์

Read more ...

ประชุมบุคลากรคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมบุคลากรคณะฯ วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แผนดำเนินงานด้านบุคลากร  และการประเมินบุคลากร ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์

 

Read more ...

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้ 106

เมื่อวานนี้ 87

สัปดาห์นี้ 106

เดือนนี้ 2222

รวมทั้งหมด 12763

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214

ปรัชญา
สร้างความรู้คู่คุณธรรม นำปัญญาพัฒนาสังคม
ปณิธาน
คณะสังคมศาสตร์มุ่งหวังที่จะผลิตพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรอบรู้ในวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม
วิสัยทัศน์
องค์กรแห่งการเรียนรู้ บูรณาการความรู้สู่ชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กรภายนอก