Soc Building

พิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่นิสิตตัวแทนคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเยาวชนอาเซียน-รัสเซีย

พิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่นิสิตตัวแทนคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเยาวชนอาเซียน-รัสเซีย

 

  

Read more ...

พิธีมอบเอกสารแนวการดำเนินงานของชมรมเมาไม่ขับ โดยคณะนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พิธีมอบเอกสารแนวการดำเนินงานของชมรมเมาไม่ขับ โดยคณะนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Read more ...

คณะสังคมศาสตร์ร่วมปรึกษาหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิประเทศสหรัฐอเมริกา เตรียมการจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ

คณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อมในการจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ “Social Innovation for Social Enterprise” ร่วมกับ ผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 7 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมอนันต์  เจียมเจริญ ชั้น 4 อาคารบริการศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

 

Read more ...

ฝ่ายวิชาการ มศว เร่งพัฒนาหลักสูตรฯ เตรียมแข่งขันในตลาดสากล

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการบริหารหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน เพื่อการแข่งขันในตลาดสากล เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล

Read more ...

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้ 63

เมื่อวานนี้ 155

สัปดาห์นี้ 646

เดือนนี้ 3509

รวมทั้งหมด 9665

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214

ปรัชญา
สร้างความรู้คู่คุณธรรม นำปัญญาพัฒนาสังคม
ปณิธาน
คณะสังคมศาสตร์มุ่งหวังที่จะผลิตพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรอบรู้ในวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม
วิสัยทัศน์
องค์กรแห่งการเรียนรู้ บูรณาการความรู้สู่ชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กรภายนอก