Soc Building

พิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่นิสิตตัวแทนคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเยาวชนอาเซียน-รัสเซีย

พิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่นิสิตตัวแทนคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเยาวชนอาเซียน-รัสเซีย

 

  

Read more ...

พิธีมอบเอกสารแนวการดำเนินงานของชมรมเมาไม่ขับ โดยคณะนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พิธีมอบเอกสารแนวการดำเนินงานของชมรมเมาไม่ขับ โดยคณะนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Read more ...

คณะสังคมศาสตร์ร่วมปรึกษาหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิประเทศสหรัฐอเมริกา เตรียมการจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ

คณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อมในการจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ “Social Innovation for Social Enterprise” ร่วมกับ ผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 7 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมอนันต์  เจียมเจริญ ชั้น 4 อาคารบริการศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

 

Read more ...

ฝ่ายวิชาการ มศว เร่งพัฒนาหลักสูตรฯ เตรียมแข่งขันในตลาดสากล

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการบริหารหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน เพื่อการแข่งขันในตลาดสากล เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล

Read more ...

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้ 1

เมื่อวานนี้ 83

สัปดาห์นี้ 1

เดือนนี้ 1

รวมทั้งหมด 13379

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214

ปรัชญา
สร้างความรู้คู่คุณธรรม นำปัญญาพัฒนาสังคม
ปณิธาน
คณะสังคมศาสตร์มุ่งหวังที่จะผลิตพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรอบรู้ในวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม
วิสัยทัศน์
องค์กรแห่งการเรียนรู้ บูรณาการความรู้สู่ชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กรภายนอก