โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : ทักษะในกลุ่มวิชาชีพหลัก ครั้งที่ 3 "ลพบุรี : เมืองหลวงแห่งที่ 2 สมัยสมเด็จพระนารายณ์" ณ โบราณสถานและแหล่งประวัติศาสตร์ จังหวัดลพบุรี

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : ทักษะในกลุ่มวิชาชีพหลัก ครั้งที่ 3 "ลพบุรี : เมืองหลวงแห่งที่ 2 สมัยสมเด็จพระนารายณ์" ณ โบราณสถานและแหล่งประวัติศาสตร์ จังหวัดลพบุรี


      เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้แหล่งโบราณคดีและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์จากสถานที่จริง เรียนรู้ประสบการณ์จริง และตระหนักในคุณค่าของความเป็นมาของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

 

โครงการซ้อมอพยพหนีไฟอาคารคณะสังคมศาสตร์

โครงการซ้อมอพยพหนีไฟอาคารคณะสังคมศาสตร์


      เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและวิธีการดับเพลิงเบื้องต้น สามารถอพยพหนีไฟได้เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย

 

โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรคณะสังคมศาสตร์

โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรคณะสังคมศาสตร์


   เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มีสุขภาพแข็งแรงโดยการออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสนใจดูแลสุขภาพตนเองให้มากขึ้น

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214