ประชุมการจัดเตรียมงานสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual Conference ครั้งที่ 8/2561

ประชุมการจัดเตรียมงานสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual Conference ครั้งที่ 8/2561  


เพื่อปรึกษาหารือและติดตามความก้าวหน้าการจัดงานของแต่ละฝ่าย

     

 

นิสิตภาควิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด ชั้นปีที่ 4 คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ในโครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 27 ภายใต้โจทย์ "ความหวาน รสชาติที่ทำให้มีความสุข" จัดโดย : สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

นิสิตภาควิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด ชั้นปีที่ 4 คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ในโครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 27 ภายใต้โจทย์ "ความหวาน รสชาติที่ทำให้มีความสุข" จัดโดย : สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย


รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่นิสิตภาควิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันโครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 27 ภายใต้โจทย์ "ความหวาน รสชาติที่ทำให้มีความสุข" คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 จัดโดย : สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

     

 

คณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 


เพื่อแลกเปลี่ยนสถานที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ           

 

นิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์์ ชั้นปีที่ 4 ผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการยอดเยี่ยม และรางวัลการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการดีเด่น จากโครงการประชุมสัมมนาผลการศึกษาค้นคว้าของนิสิตหลักสูตรประวัติศาสตร์ระดับประเทศ

นิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์์ ชั้นปีที่ 4 ผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการยอดเยี่ยม และรางวัลการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการดีเด่น จากโครงการประชุมสัมมนาผลการศึกษาค้นคว้าของนิสิตหลักสูตรประวัติศาสตร์ระดับประเทศ


รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่นิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์์ ชั้นปีที่ 4 ผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการยอดเยี่ยม และรางวัลการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการดีเด่น จากการเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาผลการศึกษาค้นคว้าของนิสิตหลักสูตรประวัติศาสตร์ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 19 -22 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา จัดโดย : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ โดยมี : ผศ.ดร.ศิริพร ดาบเพชร อ.ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์ และอ.พรพรรณ โปร่งจิตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา       

 

คณะสังคมศาสตร์ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับ Assistant Professor Dr.David A. Owen จาก Millersville University ในโอกาสการเจรจาความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนิสิต ระหว่าง ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะสังคมศาสตร์ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับ Assistant Professor Dr.David A. Owen จาก Millersville University ในโอกาสการเจรจาความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนิสิต ระหว่าง ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


วิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดการประชุมเจรจาความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนิสิต และด้านอื่นๆ เช่น การวิจัย โดยความร่วมมือระหว่าง Assistant Professor Dr.David A. Owen จาก Millersville University โดยมีผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ร่วมเป็นเกียรติพร้อมให้การต้อนรับ 

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214