การประชุมสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual Conference : Sustainable Development Goals (SDGs): A better way for social impact creation and social inequality reduction

การประชุมสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual Conference : Sustainable Development Goals (SDGs): A better way for social impact creation and social inequality reduction


การประชุมสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual Conference : Sustainable Development Goals (SDGs) เพื่อเป็นเวทีนำเสนอแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และมุมมองด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ให้เกิดการรับรู้ การเรียนรู้ในสังคมไทย 

 

ประชุมยุทธศาสตร์ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

ประชุมยุทธศาสตร์ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 


รศ.ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมยุทธศาสตร์ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 เพื่อวางแผนการดำเนินการบริหารงานของคณะสังคมศาสตร์ต่อไป

 

คณะสังคมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ครบรอบ 57 ปี

คณะสังคมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ครบรอบ 57 ปี 


รศ.ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์และบุคลากร              คณะสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ครบรอบ 57 ปี

     

 

โครงการศึกษาภาคสนามประกอบรายวิชาต่างๆ กิจกรรม “ละโว้ราชธานีสองสมัย ตื่นตาใจศิลปกรรมงามหลากหลาย ทวาฯ เขมร เปอร์เซีย ฝรั่ง ไทย สัตยาไสโรงเรียนต้นแบบดี เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ดำริท่าน น้อมใจมั่นไหว้พระบาทศาสดา”

โครงการศึกษาภาคสนามประกอบรายวิชาต่างๆ กิจกรรม “ละโว้ราชธานีสองสมัย ตื่นตาใจศิลปกรรมงามหลากหลาย ทวาฯ เขมร เปอร์เซีย ฝรั่ง ไทย สัตยาไสโรงเรียนต้นแบบดี เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ดำริท่าน น้อมใจมั่นไหว้พระบาทศาสดา” 


เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและเผยแพร่มรดกทางปัญญาของบรรพชนไทย  

 

โครงการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการการประเมินระดับคณะด้วยเกณฑ์ EdPEx

โครงการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการการประเมินระดับคณะด้วยเกณฑ์ EdPEx


ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดการประชุม “โครงการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4 เชิงปฏิบัติการการประเมินระดับคณะด้วยเกณฑ์ EdPEx”  โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร  วงศ์ปรีดี      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการดังกล่าว 

     

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214