สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 1/2555

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

 
 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

 

มคอ 3-4

มคอ5-6

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ชื่อไฟล์ (PDF)

ชื่อไฟล์ (PDF)

HI 111

Thai Civilization

3 (3-0-6)

T3_HI111_1_55

T5_HI111_1_55

SWU 112

THAI LITERARY REVIEW

 

T3_SWU112_1_55

T5_SWU112_1_55

SWU141

INFORMATION LITERACY SKILLS

(2-2-5)

T3_SWU141_1_55

T5_SWU141_1_55

SWU151

General Education for Human Development)

3(2-2-5)

T3_SWU151_1_55

T5_SWU151_1_55

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214