ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา  
สังคมศาสตร์เพื่อสังคม
วิสัยทัศน์
มุ่งสู่การเป็นคณะที่มีความเข้มแข็งด้านวิชาการและการวิจัยทางสังคมศาสตร์  เน้นการสร้างประโยชน์เพื่อพัฒนาและรับใช้สังคม บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. สร้างงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
3. ให้บริการวิชาการเพื่อสังคมแก่ชุมชนในทุกระดับ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความเป็นมาตรฐานสากลและมีธรรมาภิบาล

ภาควิชารัฐศาสตร์

ภาควิชารัฐศาสตร์

 

 

 

 

      อาจารย์ ดร.ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์
      หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์

ผศ.ดร.มาโนชญ์ อารีย์

ผศ.ดร.จุลศักดิ์ ชาญณรงค์

ผศ.ดร.ปรีชญาณ์ นักฟ้อน

อ.ดร.ประพีร์ อภิชาตสกล

อ.ดร.กัลยา แซ่อั้ง

อ.ดร.จิรภา พฤกษ์พาดี  

อ.ดร.ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์


อ.รุ้งฉาย เย็นสบาย

อ.ดร.รุสตั้ม หวันสู

 

 

 

น.ส.พนิดา ตาลอำไพ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

น.ส.กัลยาณี ผดาวัลย์ 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

   

 

 

ภาควิชาประวัติศาสตร์

Website : http://history.soc.swu.ac.th/index.html

ภาควิชาประวัติศาสตร์

 

 

 

      อาจารย์ ดร. ปิยะนาถ อังควาณิชกุล
      หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์

รศ.ดร.ชาคริต ชุ่มวัฒนะ

ผศ.สาวิตรี พิสณุพงศ์

รศ.ดร.ศิริพร ดาบเพชร

 อ.ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์

อ.ดร.ชาติชาย มุกสง

ผศ.ดร.โดม ไกรปกรณ์

อ.ดร.ปิยะนาถ อังควาณิชกุล

อ.ดร.จิราพร ตรีวิเศษศร

อ.พรพรรณ โปร่งจิตร

อ.สัญญา ชีวะประเสริฐ

นายณัฐพล อิศรางกูร ณ อยุธยา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะผู้บริหาร

คณบดี

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์

คณบดีคณะสังคมศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 15547

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา บุญสินสุข

คณบดีคณะกายภาพบำบัด

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 27305

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 15070

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่ปรึกษา

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ชุ่มวัฒนะ

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 15566

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ

อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 14605

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์

อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 14501

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร นิพิฐวิทยา

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 15540

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองคณบดี

 

 

 

อาจารย์ ดร.ล่ำสัน เลิศกุลประหยัด

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 11749

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

อาจารย์ ดร.ธันนิกานต์ ชยันตราคม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 15570

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

รองศาสตราจารย์ผจงศักดิ์ หมวดสง

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 11749

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาณี กุลชัย

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 15540

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หัวหน้าภาควิชา

 

 

 

อาจารย์ ดร.ปิยะนาถ อังควาณิชกุล

หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 11759

E-mail : 

 

 

 

อาจารย์ ดร.สถาพร มนต์ประภัสสร

หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 11764

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

อาจารย์ ดร.ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์

หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 11711

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์

หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 15570

E-mail : hathairatThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

 

 

 

นางสาวศุภรดา เต็มภัทรกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

โทรศัพท์: 0 2649 5000 ต่อ 11715

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ช่วยคณบดี

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ดาบเพชร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 11761

E-mail : sdabphetThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

อาจารย์ ดร.ปกรณ์ เมฆแสงสวย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 11765

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

อาจารย์จิตอุษา ขันทอง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 11751

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

อาจารย์ ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการชุมชน

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 11762

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

อาจารย์ ดร.จิราพร ตรีวิเศษศร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 15566

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 15570

E-mail : poomThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาพข่าวและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

สารจากคณบดี

แบบรับข้อร้องเรียนจากนิสิต

บทสัมภาษณ์

จดหมายข่าวคณะสังคมศาสตร์

สาระน่ารู้

การจัดการความรู้ฝ่ายวิจัย คณะสังคมศาสตร์

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214