ภาควิชาสังคมวิทยา

ภาควิชาสังคมวิทยา

 

 

 

      รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
      รักษาการแทนหน้าภาควิชาสังคมวิทยา

รศ.ดร.พัชรี ศรีสังข์

รศ.ดร.จารุวรรณ ขำเพชร

ผศ.ดร.ดลฤดี สุวรรณคีรี

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์

ผศ.ดร.ไพรัช บวรสมพงษ์

ผศ.ดร.ชญานิศวร์ โคโนะ

อ.ดร.เพ็ชรัตน์ ไสยสมบัติ

อ.ดร.ธันนิกานต์ ชยันตราคม

อ.ดร.อัญชลี สุขในสิทธิ์

อ.สิริภา สงเคราะห์

อ.อชิระ อุตมาน

อ.ปวินญาพัฒน์ วรพันธ์

นายนพดล ช่วยอุปการ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

น.ส.อริศรา นิ่มประเสริฐ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร