ภาควิชาภูมิศาสตร์

ภาควิชาภูมิศาสตร์

 

 

 

      อาจารย์ ดร.สถาพร มนต์ประภัสสร
      หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์

รศ.ดร.วิชัย พันธนะหิรัญ

ผศ.ดร.เศวตฉัตร ศรีสุรัตน์

ผศ.ดร.สุรีย์พร นิพิฐวิทยา

ผศ.สิริพร เกรียงไกรเพชร

ผศ.กัลยาณี กุลชัย

อ.ดร.สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล

อ.ดร.ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาศ

อ.ดร.ปกรณ์ เมฆแสงสวย

อ.ดร.ชมชนก อรุณปลอด

อ.ดร.ชูเดช โลศิริ

 style=

อ.ดร.อสมาภรณ์ สิทธิ

 style=

อ.ดร.ปริชาติ เวชยนต์

 

น.ส.เอมอร น้อยประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

น.ส.รัชนี ศรีวรรณะ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร