ประกาศการสอบ SWU-SET ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 61)

ประกาศการสอบ SWU-SET ประจำปีการศึกษา 2561
สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 61) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ 20 และ 22 มีนาคม 2562 นิสิตตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ และ ข้อปฏิบัติสำหรับนิสิตที่เข้าสอบ downloads

นิสิตทุกคนต้องเข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด ห้ามขาดสอบ
นิสิตจะต้องมาถึงห้องสอบ เวลา 09.10 น. และประตูห้องสอบจะปิด เวลา 09.30 น.

หลักสูตร/สาขาวิชา

วันที่สอบ

เวลา

สถานที่

ตรวจสอบรายชื่อ

หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

     วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

     วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง

20 มีนาคม 2562

09.30 – 12.30 น.

ห้อง 102 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์

downloadsCLICK

หลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาสังคมศึกษา

หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

     วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

20 มีนาคม 2562

09.30 – 12.30 น.

ห้อง 408 อาคารอเนกประสงค์ มศว องครักษ์

downloadsCLICK

หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 22 มีนาคม 2562 09.30 – 12.30 น. ห้อง 409 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์ downloadsCLICK

หลักสูตร ร.บ.

     วิชาเอกการเมืองการปกครอง

     วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์

     วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

22 มีนาคม 2562

09.30 – 12.30 น.

ห้อง 410 อาคารเอนกประสงค์ มศว องครักษ์

downloadsCLICK

ห้อง 403 อาคารเอนกประสงค์ มศว องครักษ์

downloadsCLICK

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

22 มีนาคม 2562

09.30 – 12.00 น.

ห้อง 405 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์

downloadsCLICK

 

Attachments:
Download this file (SWU-SET-2561-RULE.pdf)ข้อปฏิบัติสำหรับนิสิตสอบSWU-SET[ข้อปฏิบัติสำหรับนิสิตสอบSWU-SET]74 kB

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214