ตัวอักษรและรูปแบบการพิมพ์

  • Print

ตัวอักษรและรูปแบบการพิมพ์
1. ตัวอักษรการพิมพ์: ขนาดตัวอักษร Thai Sarabun PSK 16, Single Space
ด้านบน 1 นิ้ว ด้านล่าง 1 นิ้ว ด้านซ้าย 1.25 นิ้ว ด้านขวา 1 นิ้ว

2. รูปแบบการพิมพ์

ตัวอย่างการเขียนลำดับหัวข้อและตัวเลข
หัวข้อใหญ่
           1. หัวข้อรอง
               1.1 หัวข้อย่อย
                      1) เนื้อหา .......................................................................................................................