รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการ

  • Print

1. อาจารย์ ดร.สถาพร มนต์ประภัสสร
2. อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ มงคล
4. อาจารย์ ดร.ชูเดช โลศิริ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรัตน์ ไสยสมบัติ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร นิพิฐวิทยา
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์
8. อาจารย์ ดร.ปิยะนาถ อังควาณิชกุล
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุลศักดิ์ ชาญณรงค์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา หลังภาษิต
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์
12. อาจารย์ ดร.รพีพร รุ้งสีทอง
13. อาจารย์ ดร.รักชนก คชานุบาล
14. อาจารย์ ดร.ศยามล เจริญรัตน์
15. อาจารย์ ดร.อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์
16. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ อุปลา
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ
18. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณวรรณ กำธรเกียรติ
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ ทิพย์พิมล
20. อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ
21. อาจารย์ ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ
22. อาจารย์ ดร.สุเทพ นิ่มสาย 
23. อาจารย์ ดร.ชมชิด พรหมสิน
24. อาจารย์ ดร.จุฬณี ตันติกุลานันท์
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล
26. อาจารย์ ดร.จิราธร ชาติศิริ
27. รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตุงคะสมิต
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธพล มงคลวรวรรณ
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัณฐิกา ศรีอุดม
30. รองศาสตราจารย์ ดร.กรุณา รักษวิณ
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์
32. ดร.ปองภพ ลีนะวงศ์
33. ดร.ญาณินท์ สวนะคุณานนท์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Summit Auto Body Industry Co.,Ltd.
บริษัท ลีนุกซ์ จำกัด