โครงการสายสัมพันธ์บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ : งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561


เพื่อร่วมแสดงความรักและความผูกพันต่อคณาจารย์และบุคลากรตลอดจนเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ประจำปี 2561 จำนวน 5 ท่าน 
1. ผศ.สาวิตรี   พิสณุพงศ์            ภาควิชาประวัติศาสตร์

2. ผศ.สิริพร   เกรียงไกรเพชร       ภาควิชาภูมิศาสตร์

3. รศ.ดร.พัชรี   ศรีสังข์              ภาควิชาสังคมวิทยา

4. ศ.ดร.วรพิทย์   มีมาก             ภาควิชารัฐศาสตร์

5. นางสาวศุภรดา   เต็มภัทรกุล    สำนักงานคณบดี 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214