โครงการสายสัมพันธ์บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ : งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561


เพื่อร่วมแสดงความรักและความผูกพันต่อคณาจารย์และบุคลากรตลอดจนเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ประจำปี 2561 จำนวน 5 ท่าน 
1. ผศ.สาวิตรี   พิสณุพงศ์            ภาควิชาประวัติศาสตร์

2. ผศ.สิริพร   เกรียงไกรเพชร       ภาควิชาภูมิศาสตร์

3. รศ.ดร.พัชรี   ศรีสังข์              ภาควิชาสังคมวิทยา

4. ศ.ดร.วรพิทย์   มีมาก             ภาควิชารัฐศาสตร์

5. นางสาวศุภรดา   เต็มภัทรกุล    สำนักงานคณบดี