โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรสายปฏิบัติการคณะสังคมศาสตร์ 


รศ.ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์  คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรสายปฏิบัติการคณะสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561 เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น รวมถึงสร้างความสามัคคีและความร่วมมือให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการทำงาน

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214