โครงการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการการประเมินระดับคณะด้วยเกณฑ์ EdPEx


ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดการประชุม “โครงการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4 เชิงปฏิบัติการการประเมินระดับคณะด้วยเกณฑ์ EdPEx”  โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร  วงศ์ปรีดี      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการดังกล่าว 

     

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214