ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ Engagement Thailand ครั้งที่ 2/2561 


ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ Engagement Thailand กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ Engagement Thailand         ครั้งที่ 2/2561 เพื่อปรึกษาหารือ และวางแผนการดำเนินงานร่วมกันในการจัดเตรียมงานดังกล่าว 

     

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214