ภาควิชารัฐศาสตร์

Written by Super User
ภาควิชารัฐศาสตร์

 

 

 

      อาจารย์ ดร.มาโนชญ์ อารีย์
      หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์

ศ.ดร.วรพิทย์ มีมาก

ผศ.ดร.จุลศักดิ์ ชาญณรงค์

ผศ.ดร.ปรีชญาณ์ นักฟ้อน

อ.ดร.ประพีร์ อภิชาตสกล

อ.ดร.กัลยา แซ่อั้ง

อ.ดร.จิรภา พฤกษ์พาดี 

อ.ดร.ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์


อ.รุ้งฉาย เย็นสบาย

อ.ดร.รุสตั้ม หวันสู

 

 

 

น.ส.พนิดา ตาลอำไพ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.กัลยาณี ผดาวัลย์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

   

 

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214