โครงการปัจฉิมนิเทศและการพัฒนานิสิตสู่ความเป็นนานาชาติ


เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างอาจารย์กับนิสิตให้เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ รวมถึงส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้นิสิตสามารถสื่อสารเบื้องต้นได้

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214