ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual conference : Sustainable development Goals (SDGs)   


อาจารย์ ดร.ศวิจิตร ศรีสอ้าน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual conference : Sustainable development Goals (SDGs) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ จึงกำหนดจัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือและติดตามการดำเนินงานด้านต่างๆ 

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214