คณะสังคมศาสตร์มอบเกียรติบัตรร่วมแสดงความยินดีแก่นิสิตภาควิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด ชั้นปีที่ 4 ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ในโครงการประกวดการวางแผนการตลาดเชิงกิจกรรม Idea Market THINK Plan Challenge 2017  


รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นผู้แทนในนาม       คณะสังคมศาสตร์มอบเกียรติบัตรร่วมแสดงความยินดีแก่นิสิตภาควิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด ชั้นปีที่ 4 จำนวน 2 ทีม ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ในโครงการประกวดการวางแผนการตลาดเชิงกิจกรรม Idea Market THINK Plan Challenge 2017 โดยนิสิตทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดย อาจารย์ ดร.ณัฐยา  ประดิษฐสุวรรณ และนิสิตทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โดย อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ ดร.อินทกะ  พิริยะกุล 

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214