ข่าวทุนวิจัยภายใน

การสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

  • Print


ประกาศมหาวิทยาสัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

เพื่อสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการหรือนักวิจัยไดตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีน่ครินทรวิโรฒ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมพัฒนาการวิจัย.และนวัตกรรม พ.ศ. 2559 ประกอบกับมติของคณะกรรมการบริหาร การวิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 จึงออกประกาศไว้ ในข่าวประกาศนี้ ประกอบด้วย 2 เรื่อง ได้แก่

1. เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
2. เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ