ข่าวทุนวิจัยภายใน

การสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ


ประกาศมหาวิทยาสัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

เพื่อสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการหรือนักวิจัยไดตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีน่ครินทรวิโรฒ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมพัฒนาการวิจัย.และนวัตกรรม พ.ศ. 2559 ประกอบกับมติของคณะกรรมการบริหาร การวิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 จึงออกประกาศไว้ ในข่าวประกาศนี้ ประกอบด้วย 2 เรื่อง ได้แก่

1. เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
2. เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ติดต่อฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: อาคารคณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 11)
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2649-5000 ต่อ 11724 และ 0-2258-4116 โทรสาร.0-2664-4214
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4000 158 181
เฟสบุ๊ก facebook.com/socswu 

© 2016-2019 ฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Today 10

Yesterday 33

Week 43

Month 789

All 11293