บุคลากรสำนักงานคณบดี

  • Print
สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์

 

 

 

     นางสาวศุภรดา เต็มภัทรกุล
     ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์

งานบริหารและธุรการ

 

 

 

     นางสาวเบญวรรณ สว่างคง
     นักวิชาการศึกษา     
     รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารและธุรการ

นายปิยะพงษ์ ปิ่นวีระ

บุคลากร ชำนาญการ

น.ส.กัญญาภัค ชุมสกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.ณัฐณิชา พิมพ์นนท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายศิริ  คลี่ดอนยอ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสรญา สวนสมัย

    ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายสมศักดิ์ หมื่นพันธ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายสมาน กะมะรินทร์

  ช่างไฟฟ้า ช2

นายประเสริฐ จันทร์พิมี

   พนักงานขับรถ

งานบริการการศึกษา

 

 

 

   นางสาวนนทพร มีศิริ
   นักวิชาการศึกษา    
   หัวหน้างานบริการการศึกษา

นางเบญจมาศ เขมาศักดาสรรค์

  นักวิชาการศึกษา

น.ส.สินินาฎ ตรีเพ็ชร์

  นักวิชาการศึกษา

น.ส.อำภารัตน์ นวลทอง

   นักวิชาการศึกษา

นายกฤษณะ แก้วสายทับ

    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

     
งานคลังและพัสดุ

 

 

 

      นางสมทรง แสงอุทัย

      นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

      หัวหน้างานคลังและพัสดุ

น.ส.รัศมี ศรีสุข

นักวิชาการพัสดุ

นายเอกชัย มณีนารถ

นักวิชาการพัสดุ

   นายประวิทย์ ปารวัณอาภาภัทร

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายชลัช ฉันทะวิริยะกิจ

นักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.อัมพร ล้วนทอง

 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

     
งานนโยบายและแผน

 

 

 

     นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์มุกดา
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     หัวหน้างานนโยบายและแผน

นายอนุพนธ์ คำปัน

นักวิชาการศึกษา

นายสุรพงษ์ ทรงเดช

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน

น.ส.ณันธภัท พรมดวง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

น.ส.วราภรณ์ สุดอ่อง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์