ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัย

คำอธิบายการกรอกข้อมูลใน template (เป้าหมาย 1-3)

  • Print

เนื้อความ :
ส่วนที่ 1 คำอธิบายการกรอก template
1. คำอธิบายการกรอกแบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated Research Program)
2. คำอธิบายการกรอกแบบเสนอชุดโครงการวิจัย (Research Program)
3. คำอธิบายการกรอกแบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)

ส่วนที่ 2 เอกสารเพิ่มเติม
4. (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 12)
6. ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น (45 เรื่อง)
7. อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย
8. ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
9. ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ฯ
10. แนวทางจริยธรรมการวิจัยในคน และที่เกี่ยวข้องกับคน
11. ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคนฯ
12. แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1.การกรอก-templateIntegratedProgram(แผนบูรณาการ).pdf
10.แนวทางจริยธรรมการวิจัยในคน.pdf
11.ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน.doc
12.แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety ปี62).pdf
2.การกรอก-templateResearchProgram(ชุดโครงการวิจัย).pdf
3.การกรอก-templateResearchProject(โครงการวิจัยและโครงการภายใต้ชุดโครงการวิจัย.pdf
4.(ร่าง)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี .pdf
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศฯ(ฉบับที่12) .pdf
6.ยุทธศาสตร์ของชาติรายประเด็นปี62.rar
8.ประกาศคณะกรรมการำกับฯต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์.pdf
9.ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอที่มีการใช้สัตว์(62).doc

ลิงค์ประกาศข่าว http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2127
ข่าว : ประกาศจากกองมาตรฐานการวิจัย
วันที่ประกาศข่าว : 21 ก.ย.60
ประกาศโดย : (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 21 ก.ย.60)

Attachments:
Download this file (File210960.zip)File210960.zip[ ]11999 kB