การกำหนดโจทย์วิจัย การค้นหาแหล่งทุน

  • Print

ประเด็นเรื่อง การกำหนดโจทย์วิจัย การค้นหาแหล่งทุน
หัวข้อเรื่อง
1) แนวทางการคิด/กำหนดโจทย์วิจัย
2) ในการกำหนดโจทย์วิจัย และการค้นหาแหล่งทุนนั้น

การตั้งโจทย์วิจัย
1. อาศัยประสบการณ์ภาคสนามเพื่อการสร้างองค์ความรู้จากการวิจัย
2. สาขาวิชาที่เรียนมาเพื่อสร้างองค์ประกอบที่สมดุล
3. สิ่งที่สนใจในการสร้างโจทย์วิจัย
4. ความสนใจส่วนตัวในการจัดการวิจัย
5. พิจารณาจากแหล่งทุนเป็นหลักในการจัดการแนวทางการวิจัย
6. จากงานที่ทำของตนเองเพื่อสร้างกระบวนทัศน์การวิจัย
7. จากประสบการณ์ตัวเองในการสร้างมาตรฐานการวิจัย
8. ค้นคว้าจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการวิจัย
9. โจทย์จากชุมชนหรือคนในพื้นที่บอกให้ทำการวิจัยในประเด็นชุมชน
10.จากการเรียนการสอนเพื่อสอดคล้องการวิจัย
11.จากแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนวิจัยของชาติ เพื่อการจัดการวิจัยอย่างทรงคุณค่า

เทคนิคการขอแหล่งทุนภายนอก และเทคนิค ในการเขียนโครงร่าง
1. คิดโจทย์วิจัยจากหัวข้อที่แหล่งทุนสนใจ
2. จากผู้ประสานงานของแหล่งทุนภายนอก
3. ประกาศทุนของแหล่งทุน
4. แสวงหาแหล่งทุนเอง
5. ดูความสอดคล้องของพื้นที่กับแหล่งทุน
6. พูดคุยระหว่างทีมงานวิจัย (Form Team)
7. ที่ปรึกษาและหัวหน้าโครงร่างวิจัยมีความน่าเชื่อถือ และมีชื่อเสียง
8. ศึกษาแนวทางงานเขียนวิจัยจากแหล่งทุน
9. มีเครือข่าย

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม

Attachments:
Download this file (Km2559-2.pdf)Km2559-2.pdf[ ]169 kB