การจัดการความรู้การวิจัย ปี 2558

  • Print

การจัดการความรู้การวิจัย ปี 2558 (Research Knowledge Management) เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

ฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้ ดำเนินการจัดกระบวนการกลุ่มภายในโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยคณะสังคมศาสตร์ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อนันต์ เจียมเจริญ คณะสังคมศาสตร์ วิทยากรคือ อาจารย์ดร.สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาณี กุลชัย เป็นผู้ดำเนินการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีคณาจารย์ที่เป็นนักวิจัยของคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมทั้งหมด 10 คน ได้แก่ คณาจารย์จากภาควิชาต่างๆ โดยมีกระบวนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ ใช้กระบวนการสนทนากลุ่มย่อย (focus group)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (Book_km2558.pdf)Book_km2558.pdf[ ]645 kB