การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 2556

การจัดการความรู้การวิจัย ปี 2556 (Research Knowledge Management) เรื่อง การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

การจัดการความรู้ หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือ เพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนำคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนำองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (วิจารณ์ พานิช อ้างใน kmi.or.th เข้าถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2555)

ประเภทความรู้
ความรู้นั้นอาจแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ(วิจารณ์ พานิช อ้างใน kmi.or.th เข้าถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2555) 1. ความรู้เด่นชัด (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นเอกสาร งานวิชาการ ที่อยู่ในตารา คู่มือปฏิบัติงาน 2. ความรู้ซ่อนเร้นหรือความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่มีอยู่ในบุคคล เป็นประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนำน เป็นความรู้ที่รู้จากการปฏิบัติ หรือเป็นภูมิปัญญา โดยที่ความรู้ทั้ง 2 ประเภทนี้มีวิธีการจัดการที่แตกต่างกัน การจัดการ “ความรู้เด่นชัด” จะเน้นไปที่การเข้าถึงแหล่งความรู้ ตรวจสอบ และตีความได้เมื่อนำไปใช้แล้วเกิดความรู้ใหม่ นำมาสรุปเพื่อใช้อ้างอิง หรือให้ผู้อื่นเข้าถึงได้ต่อไป ส่วนการจัดการ “ความรู้ซ่อนเร้น” นั้นจะเน้นไปที่การจัดเวทีเพื่อให้มีการแบ่งปันความรู้ที่อยู่ในตัวผู้ปฏิบัติ ทาให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอันนำไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ ที่แต่ละคนสามารนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

การจัดการความรู้การวิจัย ปี 2556 (เอกสารแนบ) 

Attachments:
Download this file (km2556web.pdf)km2556web.pdf[ ]561 kB

ติดต่อฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: อาคารคณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 11)
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2649-5000 ต่อ 11724 และ 0-2258-4116 โทรสาร.0-2664-4214
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4000 158 181
เฟสบุ๊ก facebook.com/socswu 

© 2016-2019 ฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Today 30

Yesterday 39

Week 30

Month 1151

All 12754