พิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่นิสิตตัวแทนคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเยาวชนอาเซียน-รัสเซีย

พิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่นิสิตตัวแทนคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเยาวชนอาเซียน-รัสเซีย

          นางสาวชิติพัทธ์  สุนทรสารทูล นิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ รับมอบ เกียรติบัตรแสดงความยินดีจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้เป็นตัวแทนของคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเยาวชนอาเซียน-รัสเซีย (4th ASEAN-Russia Youth Summit) ระหว่างวันที่ 24 – 27 ตุลาคม 2559 ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมอนันต์  เจียมเจริญ ชั้น 4 อาคารบริการศ.ม.ล.ปิ่น  มาลากุล

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214