• สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัย

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวคิดและแนวปฏิบัติการเขียนบทความวิชาการเพื่อสังคม”

เพื่อให้การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ตั้งไว้ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยความร่วมมือกับสถาบันคลังสมองของชาติ ซึ่งมีนโยบายสำคัญในการหนุนเสริมสถาบันอุดมศึกษาเพื่อตอบสนองต่อสังคม บทบาทในการยกระดับการทำงานวิชาการเพื่อสังคม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัยในการทำงานวิชาการเพื่อสังคมซึ่งมีการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม “นักวิชาการเพื่อสังคม” (Socially-engaged Scholarship for Academics: SeA) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นการเพิ่มทักษะการทำงานวิชาการเพื่อสังคม ผ่านการลงมือในภาคปฏิบัติและกระบวนการทำงานในชุมชน ตลอดจนแนวทางการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เขียนบทความ และเผยแพร่ผลงานวิชาการเพื่อสังคมสู่สาธารณะ และสถาบันฯ ยังได้รับมอบหมายจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มาดำเนินงานในโครงการวารสารวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ (Journal for Area-based Research) ซึ่งเป็นวารสารในยุค 2 ที่เน้นการปรับเปลี่ยนรูปโฉมทั้งทางด้านเนื้อหาและรูปแบบ โดยจะมีเนื้อหาที่มุ่งเน้นผลงานคุณภาพของการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่รูปแบบใหม่ให้เกิดการชี้นำทิศทางการทำงานวิชาการเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัย และมีรูปแบบเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (On-line Journal) อยู่ในระบบของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index: TCI) ถือเป็นช่องทางเฉพาะในการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านนี้ พร้อม ๆ กันนี้สถาบันฯ ยังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนานักวิชาการรุ่นใหม่ เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่

เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นความสำคัญในประเด็นดังกล่าว ทางคณะสังคมศาสตร์ และสถาบันคลังสมองของชาติ จึงได้ร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวคิดและแนวปฏิบัติการเขียนบทความวิชาการเพื่อสังคม” เพื่อสร้างความต่อเนื่องและเป็นกิจกรรมที่ติดตามผลงานจากผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรนักวิชาการเพื่อสังคม SeA รุ่น 1 Part 2 และผู้ที่สนใจจะเขียนบทความวิชาการเพื่อสังคมอื่น ๆ โดยทั่วไปที่ไม่ได้เข้าอบรมดังกล่าว ได้มีโอกาสเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพทางด้านนี้เพิ่มเติม จนสามารถได้รับการพิจารณาตีพิมพ์บทความในวารสารวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ในลำดับต่อไป

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวคิดและแนวปฏิบัติการเขียนบทความวิชาการเพื่อสังคม”

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ฝ่ายวิจัย คณะสังคมศาสตร์ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ
หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบ: 1. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้ 2. ผู้ประสานงานฝ่ายวิจัย และการจัดการความรู้ 3. สถาบันคลังสมองของชาติ

หลักการและเหตุผล
การขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการเพื่อสังคม เพื่อตอบสนองต่อสังคมในการยกระดับการทำงานวิชาการเพื่อสังคม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ในฐานะศาสตร์ของการเรียนรู้จนไปสู่การพัฒนาเพื่อสังคม รวมถึงการทำงานวิชาการเพื่อสังคม ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการดำเนินการในลักษณะนี้

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนานักวิจัยให้ทราบถึงแนวคิดและแนวปฏิบัติการเขียนบทความวิชาการเพื่อสังคม
2.เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวคิดและหลักการของการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่รูปแบบใหม่สู่สาธารณะ

ระยะเวลา และสถานที่
วันที่ 13 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมายเหตุ; ข่าวนี้ เคยถูกเผยแพร่แล้ว เมื่อ Published: Thursday, 17 March 2016 15:25

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

รวมข่าวประชุม อบรม สัมมนา

รวมข่าวทุนภายใน

รวมข่าวทุนภายนอก

ติดต่อฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: อาคารคณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 11)
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2649-5000 ต่อ 11724 และ 0-2258-4116 โทรสาร.0-2664-4214
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4000 158 181
เฟสบุ๊ก facebook.com/socswu 

© 2016-2019 ฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Today 27

Yesterday 39

Week 27

Month 1148

All 12751