พิธีมอบเอกสารแนวการดำเนินงานของชมรมเมาไม่ขับ โดยคณะนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  • Print

พิธีมอบเอกสารแนวการดำเนินงานของชมรมเมาไม่ขับ โดยคณะนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยคณะสังคมศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ มูลนิธิเมาไม่ขับ เพื่อรณรงค์ให้บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ตระหนักรู้ถึงอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ ช่วยรณรงค์ให้เกิดคุณค่าสรรสร้างสังคมที่ดีงาม เป็นมหาวิทยาลัยสีขาว และมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม ถือเป็นประโยชน์ต่อการสร้างกิจกรรมสำคัญที่จะทำให้นิสิตเป็นตัวแทนบอกกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมรณรงค์เมาไม่ขับ โดยกำหนดจัดพิธีมอบเอกสารการดำเนินงานของชมรมเมาไม่ขับ โดยคณะนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แด่ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ รัฐสภา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ