ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ Engagement Thailand ครั้งที่ 2/2561

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ Engagement Thailand ครั้งที่ 2/2561 


ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ Engagement Thailand กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ Engagement Thailand         ครั้งที่ 2/2561 เพื่อปรึกษาหารือ และวางแผนการดำเนินงานร่วมกันในการจัดเตรียมงานดังกล่าว 

     

 

คณะสังคมศาสตร์ร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

คณะสังคมศาสตร์ร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันวิสาขบูชา ประจำปี 2561  


ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะสังคมศาสตร์ร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันวิสาขบูชา ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีในวันสำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนาสืบไป

     

 

นิสิตภาควิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด ชั้นปีที่ 4 คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ในโครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 27 ภายใต้โจทย์ "ความหวาน รสชาติที่ทำให้มีความสุข" จัดโดย : สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

นิสิตภาควิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด ชั้นปีที่ 4 คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ในโครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 27 ภายใต้โจทย์ "ความหวาน รสชาติที่ทำให้มีความสุข" จัดโดย : สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย


รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่นิสิตภาควิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันโครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 27 ภายใต้โจทย์ "ความหวาน รสชาติที่ทำให้มีความสุข" คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 จัดโดย : สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

     

 

ประชุมการจัดเตรียมงานสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual Conference ครั้งที่ 8/2561

ประชุมการจัดเตรียมงานสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual Conference ครั้งที่ 8/2561  


เพื่อปรึกษาหารือและติดตามความก้าวหน้าการจัดงานของแต่ละฝ่าย

     

 

นิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์์ ชั้นปีที่ 4 ผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการยอดเยี่ยม และรางวัลการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการดีเด่น จากโครงการประชุมสัมมนาผลการศึกษาค้นคว้าของนิสิตหลักสูตรประวัติศาสตร์ระดับประเทศ

นิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์์ ชั้นปีที่ 4 ผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการยอดเยี่ยม และรางวัลการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการดีเด่น จากโครงการประชุมสัมมนาผลการศึกษาค้นคว้าของนิสิตหลักสูตรประวัติศาสตร์ระดับประเทศ


รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่นิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์์ ชั้นปีที่ 4 ผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการยอดเยี่ยม และรางวัลการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการดีเด่น จากการเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาผลการศึกษาค้นคว้าของนิสิตหลักสูตรประวัติศาสตร์ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 19 -22 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา จัดโดย : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ โดยมี : ผศ.ดร.ศิริพร ดาบเพชร อ.ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์ และอ.พรพรรณ โปร่งจิตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา