โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8


การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่8 ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายทั้ง 4 สถาบัน  ได้แก่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยในปีนี้ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันต่างๆ รวมถึงบุคคลทั่วไป เปิดโอกาสให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ในการพัฒนาคุณภาพและมาตราฐานวิทยานิพนธ์รวมถึงการศึกษาอิสระ

     

 

คณะสังคมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 25 ปี

คณะสังคมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์  ครบรอบ 25 ปี 


อาจารย์ ดร.ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย ชยันตราคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ปิยะนาถ  อังควาณิชกุล หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ และอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 25 ปี 

     

 

ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการการจัดสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual Conference ครั้งที่ 2/2561

ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการการจัดสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual Conference ครั้งที่ 2/2561


รศ.ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการการจัดสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual Conference ครั้งที่ 2/2561 เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานเกี่ยวกับด้านวิชาการการจัดสัมมนาดังกล่าว 

     

 

คณะสังคมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 33 ปี

คณะสังคมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 33 ปี 


หัวหน้างานบริหารและธุรการ พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 33 ปี 

     

 

สอบสัมภาษณ์การรับนิสิตใหม่ TCAS หรือ Thai University Central Admission System รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

สอบสัมภาษณ์การรับนิสิตใหม่ TCAS  หรือ Thai University Central Admission System รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561


บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์การรับนิสิตใหม่ TCAS  หรือ Thai University Central Admission System รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โดย รศ.ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์          คณบดีคณะสังคมศาสตร์  ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับผู้ปกครอง พร้อมเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่นักเรียนผู้มาสอบคัดเลือกในสาขาของคณะสังคมศาสตร์