Display # 
Title Author Hits
การกำหนดโจทย์วิจัย การค้นหาแหล่งทุน Written by asocswu 541
งานบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม การเรียนการสอน และงานวิจัย Written by asocswu 580
การจัดการความรู้การวิจัย ปี 2558 Written by asocswu 281
การกำหนดชั้นพื้นที่คุ้มครองสำหรับการปลูกข้าวในจังหวัดนครนายก Written by asocswu 280
จากงานวิจัยสู่ชุมชน โอกาสทางการตลาดของกุนเชียงปลาเพื่อสุขภาพในเขตภาคกลาง Written by asocswu 296
จากงานวิจัยสู่ชุมชน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการประเมินอัตราการชะล้างพังทลายของดิน Written by asocswu 191
การสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากคณะสังคมศาสตร์ ปี 2556 Written by asocswu 218
การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2553-2554 Written by asocswu 316
งานวิจัยสู่ชุมชน จากมหาวิทยาลัยสู่หน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว Written by asocswu 223
การวิจัยเรื่องมองประวัติศาสตร์เยอรมันผ่านภาพยนตร์ของเลนี รีเฟนชตาล Written by asocswu 391
การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 2556 Written by asocswu 150