แบบรับรองบทความวิจัยและแบบรับรองบทความวิจัย

1. แบบเสนอผลงานวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับปี 2562
2. แบบรับรองบทความวิจัยจากปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์

ด่วน์โหลดเอกสารแนบทั้งสองหัวข้อในรูปแบบ PDF ตามลิงค์แนบด้านล่าง

Attachments:
Download this file (j_soc_2562_form.pdf)Form-2562[ ]99 kB