โครงการบริหารจัดการพันธกิจร่วมคณะสังคมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมและงานแสดงความยินดีกับคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม


เพื่อแสดงความยินดีกับคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม เนื่องในโอกาสได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้จัดตั้งเป็น คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและร่วมแสดงความยินดี และได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอดีตอธิการบดี มศว บรรยายหัวข้อ “นโยบายของรัฐที่มีต่อสังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจเพื่อสังคม”