คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานวันปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่น 16

  • Print

วันที่ 7 มกราคม 2559  โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กำหนดจัดพิธีปฐมนิเทศนิสิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สำหรับผู้บริหาร) สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการ รุ่นที่ 16 ในการนี้ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ได้รับเกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และแนะนำคณะสังคมศาสตร์แก่นิสิตโครงการพิเศษดังกล่าว ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  หลักศิลา ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์

วันที่ 7 มกราคม 2559  โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กำหนดจัดพิธีปฐมนิเทศนิสิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สำหรับผู้บริหาร) สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการ รุ่นที่ 16 ในการนี้ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ได้รับเกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และแนะนำคณะสังคมศาสตร์แก่นิสิตโครงการพิเศษดังกล่าว ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  หลักศิลา ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์