งานบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม การเรียนการสอน และงานวิจัย

ประเด็นเรื่อง งานบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม การเรียนการสอน และงานวิจัย
หัวข้อเรื่อง
1) แนวทางการบูรณาการงานบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน และงานวิจัย
2) แนวทางการบูรณาการงานวิจัย กับการจัดการเรียนการสอน

ในประเด็นการดำเนินการเรื่องการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย กับการบูรณาการทั้งสามภารกิจเพื่อให้เป็นการดำเนินการภาระงานเข้าด้วยกันด้วยการทำงานครั้งเดียวเหมือนได้ทั้งสี่ภาระงาน และสามารถตอบโจทย์ของการจัดการเรียนการสอนที่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ หรือภาควิชา จะต้องวางแผนการจัดการในการดำเนินการขอทุนวิจัยในพื้นที่ที่อาจถูกกำหนดเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กำหนดให้พื้นที่จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ทางคณะสังคมศาสตร์ก็นำเอานโยบายดังกล่าวมากำหนดการให้ทุนสำหรับการผลิตงานวิจัยของคณะสังคมศาสตร์ในการบูรณาการทั้งสามภารกิจเข้าด้วยกัน
ซึ่งด้วยเหตุที่มีทุนสนับสนุนภารกิจทั้งสามด้านทำให้คณาจารย์ในคณะสังคมศาสตร์มีความสนใจที่จะสมัครขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาทางคณะสังคมศาสตร์ และกำหนดไว้ในแผนการสอนหรือในมคอ. 3 สำหรับรายวิชาของตน อีกทั้งนำไปใช้ในการกำหนดงานบริการวิชาการของหลักสูตร ถ้าสามารถนำไปบูรณาการภารกิจทั้งสี่ด้านเข้าด้วยกันก็จะทำให้ทางหลักสูตรสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งเป็นการฝึกให้นิสิตสามารถปฏิบัติแนวทางการทำวิจัยควบคู่กับการจัดการเรียนการสอน และทำให้นิสิตเข้าใจในการบริการวิชาการสามารถนำเนื้อหาวิชาที่ใช้ในการเรียนการสอนไปบริการชุมชนตามความต้องการของชุมชนได้

ขั้นตอนในการบูรณาการบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนและการวิจัย มีการดำเนินการดังนี้
1. ดำเนินการขอทุนวิจัยสำหรับการบูรณาการภารกิจบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรือกำหนด/วางแผน ในมคอ. 3 ในรายวิชาอาจารย์ที่รับผิดชอบกับการจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการค้นคว้า การทำวิจัยสำหรับนิสิตในงาน/โครงงาน โดยอาจารย์กำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการในการทำโครงงาน/งาน ลักษณะงานอาจจะเป็นภารกิจบริการวิชาการ หรือเข้าร่วมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จากที่ผู้เขียนได้เคยดำเนินการดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ 

Attachments:
Download this file (Km2559-1.pdf)Km2559-1.pdf[ ]94 kB