ประชุมบุคลากรคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมบุคลากรคณะฯ วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แผนดำเนินงานด้านบุคลากร  และการประเมินบุคลากร ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์

 

คณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมบุคลากรคณะฯ วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แผนดำเนินงานด้านบุคลากร  และการประเมินบุคลากร ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์