การยุติโครงการวิจัย

ในกรณีที่นักวิจัย ต้องการขอยุติโครงการวิจัย จะต้องดำเนินการดังนี้

1.จัดทำหนังสือขออนุมัติยุติโครงการวิจัย โดยการคืนเงินงวดที่นักวิจัยโด้รับทั้งหมด ซึ่งในกรณีนี้ไม่ต้องจัดส่งรายงานการวิจัยที่ใด้ดำเนินการไปแล้ว หรือ

2.จัดทำหนังสือขออนุมัติยุติโครงการวิจัย โดยยังโม่ต้องคืนเงินงวดที่นักวิจัย โด้รับในเบื้องต้น แต่โห้ดำเนินการจัดส่งรายงานการวิจัยที่โด้ดำเนินการไปแล้วทั้งหมด พร้อม สรุปรายงานการโช้จ่ายเงิน สำหรับในกรณีนี้ คณะกรรมการบริหารงานวิจัย จะตั้ง คณะอนุกรรมการ หรือ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาประเมินค่ารายงานการวิจัยของ นักวิจัย

รองคณบดีที่กำกับและดูแลงานวิจัยพิจารณาในเบื้องต้น หากพิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุผลโนการยุติโครงการวิจัย ยังโม่เหมาะสม ฝ่ายวิจัยจะส่งเรื่องคืนโปยังนักวิจัยเพื่อแก้โขให้เหมาะสม

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย