กสทช. เปิดรับการยื่นขอทุนปี 2558 ผ่านเว็บไซต์ของ กสทช.

การยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ โครงการประเภทที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘

๑. ระยะเวลา
โครงการประเภทที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑

๑.๑ ลงทะเบียนกรอกแบบคำขอที่ http://btfp.nbtc.go.th ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๑.๒ ยื่นแบบคำขอได้ลงทะเบียนไว้ โดยแนบเอกสารและหลักฐาน พร้อมสำเนาดังกล่าวจำนวน ๑ ชุดภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

โครงการประเภทที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒
๑.๑ ลงทะเบียนกรอกแบบคำขอที่ http://btfp.nbtc.go.th ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

๑.๒ ยื่นแบบคำขอได้ลงทะเบียนไว้ โดยแนบเอกสารและหลักฐาน พร้อมสำเนาดังกล่าวจำนวน ๑ ชุดภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

๒. วิธีการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ

๒.๑ ต้องลงทะเบียนและกรอกแบบคำขอที่ http://btfp.nbtc.go.th

๒.๒ ยื่นแบบคำขอได้ที่ สำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา โดยแนบเอกสารและหลักฐานพร้อมสำเนาฯ จำนวน ๑ ชุด

๓. การแจ้งผล
สำนักงาน กสทช. จะประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ ภายหลังจาก กสทช. พิจารณาเห็นชอบและรับรองมติ

๔. สอบถามเพิ่มเติม
สำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา
๘๘๘ ชั้น ๖ – ๗ อาคารไอ ทาวเวอร์ ๑ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๕๔ ๘๑๑๔, ๐๒ ๕๕๔ ๘๑๑๗, ๐๒ ๕๕๔ ๘๑๑๓ โทรสาร ๐๒ ๕๕๔ ๘๑๔๔ หรือ E-mail - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
๕.รายชื่อโครงการประเภทที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สามารถตรวจสอบ TOR ได้ที่ http://btfp.nbtc.go.th

ที่มา : สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย