งานสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “อัตลักษณ์ทางการแข่งขันของประเทศเอสโตเนียระหว่าง ค.ศ. 1991-2011”

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “อัตลักษณ์ทางการแข่งขันของประเทศเอสโตเนียระหว่าง ค.ศ. 1991-2011” โดย อาจารย์ สมพงค์ พรมสะอาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม DPAK C.JAIN อาคารศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-3922-3 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หมายเหตุ ; เผยแพร่ตั้งแต่ Wednesday, 04 May 2016