ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงพิมพ์ในวารสารวิชาการ รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

ด้วยคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดทำวารสารวิชาการ "รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ทางวิชาการให้กับผู้สนใจศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ได้นำเสนอบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทรรศน์ ที่เขียนขึ้นบนหลักของการศึกษาค้นคว้าและการเขียนที่เป็นที่ยอมรับในแวดวงงิชาการระดับสากล และมีกำหนดเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ

ในการนี้ ด้วยคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ร่วมส่งบทความเพื่อลงพิมพ์ในวารสาร "รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์" โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งบทความได้ที่ http://www.spss.up.ac.th/ และโทรสารหมายเลข 0 54466 708 หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รายละเอียดเพิ่มเติม download

หมายเหตุ ; เคยเผยแพร่มาแล้ว เมื่อ Tuesday, 03 May 2016